header

Doos 03

Doos 03

 

nr

titel

schrijver

blad

datum

1

Bevrijdingsnummer

In het Centrum der wereldpolitiek

Waarvoor wij gestreden hebben

Verklaring Indonesië

P. J. Schmidt

Mr. W. Verkade

Je Maintiendrai, 5e jg, nr 21

Mei 1945

2

Bevrijding van Indonesië

J. M. A. Wijnaendts van Resandt

Je Maintiendrai, 5e jg, nr 25

23 juni 1945

3

Buitenlandse politiek

Dr. G. van den Burg

Je Maintiendrai, 6e jg, nr 2

13 juli 1945

4

Nieuws uit het buitenland

 

Je Maintiendrai, 6e jg, nr 3

20 juli 1945

5

Het verre Oosten

Naar Indië terug

 

Dr. M. Boon

Je Maintiendrai, 6e jg, nr 8

24 augustus 1945

6

Holland op zijn smalst: Limburgs Dagblad over de capitulatie van Japan

 

Je Maintiendrai, 6e jg, nr 9

6 september 1945

7

Foto van Gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer teruggekeerd uitJapans krijgsgevangenschap

 

Je Maintiendrai, 6e jg, nr 10

14 september 1945

8

Foto van Hiroshima na de bom

 

Je Maintiendrai, 6e jg, nr 11

21 september 1945

9

Doodstraf ingevoerd op22 december 1943

 

Je Maintiendrai, 6e jg, nr 12

28 september 1945

10

Rook Rondom 1 mei

 

Vrij Nederland, 6e jg, nr 35

27 april 1946

11

Min. Jonkman spreekt tot Oost-indie.

Nw Sumatra I. Malino en de republiek.

Prof. C. Gerritson en de Stuw II.

Van dag tot dag.

M. Amir

Mr. Th. H. Bot

De Opdracht, nr 34 en 35

Aug. 1946

12

Rekenschap.

Het VIB en Soekarno.

Het Indon. Burgerschap.

Het econom. Aspect der koloniale verhouding.

R.M. Soemitro Djojohadikoesoemo

P. Pluis

De nieuwe geest, Semangat=Baroe

Nov. 1945

13

Naar wederzijds begrip.

Orientering

Naar een nationale eenheid.

Welvaartsbevorderiing in Indonesie.

A. Poeradiredja.

R.M. Soemitro Djojohadikoesoemo.

Saroso Wirodiohardjo.

De nwe geest, Semangat= Baroe

Nov. 1945

14

Verantwoording.

Een bittere 7 december.

De VIB en de uitzending naar Indonesie.

Naar een nationale eenheid(II).

Industrialisatie en welvaartsprobleem.

Fundamenteele voorwaarden voor betere verhouding: juiste voorlichting.

R.M. Soemitro Djojohadikoesoemo.

P.Pluis.

Tjan Tjoe Som.

Tan Goan Po.

De nwe geest, Semangat= Baroe

Dec. 1945

15

Politieke terreinverkenning in het huidige Indonesie.

Staatkundige perspectieven.

Noodleniging en voedselbehoefte in Indonesie.

Naar een nationale eenheid (III).

De econ. Beteekenis van Indon. Voor Ned.

Makatita.

 

A.Poeradiredja

Saroso Wirodihardjo.

 

 

Coemala A. Noer.

De nwe geest, Semangat= Baroe

Dec. 1945

16

Een dringende waarschuwing aan het Ned. Volk.

Nieuw licht in de toestand.

Dagboek uit een concentratiekamp.

De islam in Indonesie.

De toekomst v h Christendom in Indon.

Kaleidoscoop der stilte.

Rancune of dankbaarheid.

De hinderpalen voor een juiste voorlichting.

Noodleniging en textielbehoefte in Indon.

R.M. Soemitro Djojohadikoesoemo.

 

 

 

G.A. Bijleveld

 

R. Saroso Wirodihardjo.

 

Saroso Wirodihardjo.

De nwe geest, Semangat= Baroe

Jan. 1946

17

Tusschenbalans.

De republiek Indonesia.

Indonesie een gemeenebest?

De econ. Beteekenis van Ned. Voor de Indon. Bevolking.

 

Saroso Wirodihardjo.

 

Coemala S. Noor.

De nwe geest, Semangat= Baroe

Jan. 1946

18

Naar een oplossing?

Verklaring v h verbond van Indon. Burgers.

Indonesie in de wereldpolitiek.

Chineezen en nationale beweging in Indon.

De plaats van de techniek in de Indon. Maatschappij.

 

 

R. Saroso Wirodihardjo.

Tan Goan Po.

De nwe geest, Semangat= Baroe

Febr. 1946

19

Een doodlopende straat.

Een nieuwe tijd, een nieuwe geest, een nieuwe vorm.

Het Indo-Comite Vrij Indon.

Aan de Indo-Europeanen in Nederland.

Minoriteiten in Indon.

Arbeidskracht en koopkracht in Indon.

 

R. Saroso Wirodihardjo.

 

 

 

 

De nwe geest, Semangat= Baroe

Febr. 1946

20

De poitie der Indon. Wederpartij bij de Ned-Indon. Onderhandelingen.

De winst uit dezen oorlog.

Troepenlanding in Indon.

De Indon. Pers te Djakarta.

Rekenschap.

Makatita.

 

R. Saroso Wirodiharjo.

Tan Goan Po.

C. v. Nieuwenhuizen.

Radjiman.

De nwe geest, Semangat= Baroe

Maart  1946

21

Nederland in de klem.

Over de eerlijkheid van nationalisme.

De Indon. Pers te Djakarta (II).

Klein-Industrie als uitgangspunt.

Internationale handelsmogelijkheden van Indon.

R. Saroso Wirodihardjo.

P. Pluis.

Ir. Kosasih

Tan Goan Po

De nwe geest, Semangat= Baroe

Maart 1946

22

De beslissing in zicht.

Frankrijk streeft naar liquidatie der koloniale verhoudingen.

Mr. Zain den Dr. Soemitro Djojohadikoesomo in Indon.

Lijdensgeschiedenis der Indon. Industrieën.

R. Saroso Wirodihardjo

P.Pluis

 

 

Ir. R.O. Kosasih

De nwe geest, Semangat= Baroe

April 1946

23

De Indon. Pers te Djakarta(III).

Lijdensgescheidenis der Indon. Industrieen.

De vorming van een Indon. middenstand

C.A.O. van Nieuwenhuijze.

R.O. Kosasih.

Tan Goan Po.

De nwe geest, Semangat= Baroe

April 1946

 

 

 

 

 

24

Is de regering de Quay mata-gelap geworden?

De welgestelden en de kleine boeng.

 

 

Pang Lima.

Wegwijzer voor gerepatrieerden,nr.40.

Febr. 1963

25

Gerepatrieerden weduwen uit Indon.

Adders in het gras.

 

Wegwijzer voor gerepatrieerden,nr.38

Okt. 1962

26

Zoo is Indie ook!

 

Uitzicht,1e jg, no. 1

09-01-1946

27

Indonesie, partner van Ned.

Nadere gegevens inzake de bevrijding van Indon.

G.L. Tichelman

Ons Indie, 1e jg,no. 26

02-06-1945

28

Indonesie moet door ons bevrijd.

Japan, land van ondergaande zon.

Hoe staat het met de framboesia tropica?

Uit de geschiedenis der VIV.

De plaats der Ned. Vrouw in bevrijd Indon.

Het verbond van Indon. Burgers.

J. Castelein

 

V.H. van den Bergh

 

G.A. Schouten-van Steenbergen.

Ons Indie,1e jg, no. 27

23-06-1945

29

De Papoe en een suggestie

Dajaks van de Barito

Tropische ziekten

G.L. Tichelman

H.F. Tillema

P. Peverelli

Ons Indie, 1e jg, no.29

22-09-1945

30

Eerst orde in Indie

Bij het heengaan van den Gouverneur-Generaal.

West-indie gedurende de oorlog.

 

C.L. Dankmeijer

 

J. van de Walle

Libertas, no. 14

Nov. 1945

31

De ramp op Java

J.W. Meijer Ranneft

Libertas, no. 15

Dec. 1945

32

Overzicht van het ontstaan der gelijkgerechtigdheid van Indon.

 

De opdracht, no. 2

Sept. 1944

33

En nu ….Indie.

 

De opdracht, no. 11

22-05-1945

34

Een aantal vragen beantwoord

De Nederl. Vrouw en Indie

De ontbrekende schakel

Gen.majoor Bongers

De opdracht, no. 13

09-06-1945

35

Illustratiebijlage – 4 foto’s.

Het Indische  Gemeenebest en zijn positie in het koninkrijk.

De toekomst van Indie  als productiegebied.

De cultureele koers van het Indische Gemeenebest.

Voor de bevrijding van Indonesie.

 

De opdracht, no. 14

14-07-1945

36

Radiorede van Min. Logemann.

De Indievoorlichting in Ned.

Drie phasen in de benadering van agrarische problemen.

 

 

L.G.M. Baas Becking

 

De opdracht, no. 15

Aug. 1945

37

Bevrijding. Welkom in Holland.

Voedingsproblemen der toekomst.

De bevrijding van Ned-Indie en het binnenlandsch bestuur.

De toekomstige status van Ned-indie.

Holland-Indie trouwcursussen.

Zes zoeklichten op Albert Helman.

 

R. van Dijk

De opdracht, no. 16

Sept. 1945

38

Verwarring op java. Indonesie een historische taak. Het grote wantrouwen. Een keuze. Het cultureel aspect van Ned. Indie. Wenselijkheid van oprichting van een centralen planologischen dienst voor Java en Madoera.

 

 

H.Th. Fischer

De opdracht, no. 17

Oct. 1945

39

Nog steeds: verwarring op Java.

Betrouwbaar nieuws over Java.

 

De opdracht, no.18

Nov. 1945

40

De geschiedenis v d Republiek Indon.

De politieke situatie op Java. Het Papoea Bataljon. Nw Hollandia.

 

De opdracht, no.19

Dec. 1945

41

Terug in Batavia.

 

De opdracht, no. 20

Jan. 1946

42

Indie en het parlement. Impressie van Tjideng. Indisch congres.

 

De opdracht, no.21

Jan. 1946

43

Trusteeship. Sjahrazad, Indonesische Overpeinzingen.

 

De opdracht, no. 22

Febr. 1946

44

Op weg naar de pacificatie van het Koninkrijk.  Uit heel den Archipel. De brochure Hettinga. Wederopbouw

 

De opdracht, no. 23/24

Febr. /Maart 1946

45

Na de Nederlandsche voorstellen. Overzicht v d Maleische pers in de Japansche bezettingsperiode en thans.

Koloniaal onderwijs. De post- telegraaf- en telefoondienst in Ned-Indie.

 

A.K. de Weert

 

A.      Van Dooren

De opdracht, no. 25

Maart 1946

46

Prof. Gerritson laat niet af.  Japanners in Ned-Indie. Rumoer om Serawak. Japansche propaganda op Java.

 

De opdracht, no. 26

April 1946

47

Fransch Indo-China een voorbeeld? Nog heerst Japan in Java’s binnenland. Herstelproblemen in de westerafdeeling van Borneo. Japansche propaganda op Java.

 

De opdracht, no. 27

April 1946

48

Om grote waarden. De regeringsverklaring van 2 maart 1946.

Verslag commissie van Poll.

 

De opdracht, no. 28

Mei 1946

49

Het beeld van een omwenteling.

 

De opdracht, no. 29

Mei 1946

50

Antwoord v Prof. Gerretson. Mr. Crighton over het Engelsche beleid in Indon. De stuw.  Kolonisatie op Nw Guinea.  Japansche film-propaganda. Psychol. Achtergronden v h conflict Indon-Ned.

 

Th.H. Bot

 

 

K.H.A. Hidding

De opdracht, no. 30/31

Juni 1946

51

Malino. Commissarissen Generaal. Oostersche Economie. Bandoengsche Laboratoria. West-Indie. Koloniale vraagstuk in de wereldopinie. Engelsche Naoorlogse politiek in Malaka.

 

De opdracht, no. 32/33

Juli 1946

52

Indie en de Ned. pers onder de Duitsche bezetting. Het oedipuscomplex in de verhouding  Ned-Indon. Prauwvaart.

Nieuw Sumatra.

 

Gerbrands

 

De opdracht, no. 36

Sept. 1946

53

Ir Soekarno, de republiek en wij. Brochure Ds. Verkuyl. Indie en de Ned.pers onder de Duitsche bezetting. J. de jong - Het geestesleven der volken van Indon.

 

De opdracht, no.37/38

Sept./oct 1946

54

Bahasa Indonesia. Dr van Mook te Pangkal Pinang. Herinneringen aan mijn jaren in krijgsgevangenschap.

 

 

Mr. A.J.M. de Leeuw

De opdracht, no.39

Oct. 1946

55

Herinneringen aan mijn jaren in krijgsgevangenschap. Bali.

Partai Nasional Indonesia.

Mr. A.J.M. de Leeuw

P.L. Dronkers.

De opdracht, no.40

Nov. 1946

56

Linggadjatti, na het kamerdebat. De toekomst van het adatrecht. Het Indonesisch, zijn groei en ontwikkeling. Herinneringen aan mijn jaren in krijgsgevangenschap.

 

 

 

Mr. A.J.M. de Leeuw

 

De opdracht, no.42/43

Dec. 1946

57

Het ontwerp voor een overeenkomst.

Malino-studenten. Herinneringen aan mijn jaren in krijgsgevangenschap

 

Mr. A.J.M. de Leeuw

 

De opdracht, no. 41

Nov. 1946

58

Binnenlandsch bestuur. Verslag redevoering – A. Widjojoatmodjo. De toekomst van het adatrecht. Staatsnoodrecht voor Ned-Indie. Herinneringen aan mijn jaren in krijgsgevangenschap

 

 

 

 

Mr. A.J.M. de Leeuw

 

De opdracht, no.44

Jan. 1947

59

Na Linggadjati. Voorloopige organisatie v d Negara Oost-Indon. De toekomst v h Binnenlandsch bestuur. Herinneringen aan mijn jaren in krijgsgevangenschap

 

 

Mr. A.J.M. de Leeuw

 

De opdracht, no.45/46

Jan/febr 1947