header

Bas map 12

1)   De erebogen van      Trouw           H. Biersteker   17/8/85
     Hoofddorp en Soerabaja

2)   Tragisch probleem    Indonesië       B. Vuyk         apr. '48
                          Bulletin

3)   Het Nieuwe Deli           Indonesië Bulletin

4)   Hoe heilig is het    Onze jaren      S.L. van  no ii*
     handvest?            '45-'70         der Wal
     (Over dekolonisatie)

5)   Interview met Belgische   Onze jaren
     gouverneur-generaal       '45-'70, uit Belgisch
     Ryckmans                  dagblad 'Le Soir' ('46)

6)   Recensie 'Colonialism     NRC   Laurens van Schie   11-6-83
     and cold war. The U.S.
     And the struggle for
     Indonisian independance
     1945-1949' van J. McMahon

7)   Documentair boek over                               1971
     Nederland en Indonesië                   
     '45-'50 van S.L. van der Wal,
     P.J. Drooglever & M.J.B. Schouten                  

8)   Regeringsstukken over                               24-8-71
     Indië gepubliceerd.                JJP de Jong
     Druk van Engeland en Van Mook
     dwong aanvaarding Soekarno

9)   Agenda voor                        Elsevier         10-11-45
     Rijksconferentie gepresiceerd.
     Competentie van Mook onduidelijk.

10)  Van Mook. Goed ambtenaar  Elsevier**
     maar zwak politicus

11)  Van Mook.                 Parool                    30-8-47
     Grootkruis Oranje-Naussau

12)  Twee recensies            NRC  R. Soetenhorst       22-1-83
     over Van Mook
13)  Van Mooks jonge jaren     Parool    J. de Graaf     15-1-83
     resteren nog             

 

14)  'Voor mij is Indonesië    Vrij Nederland  H.N. Book 22-1-83
     geschiedenis geworden'
     De tragedie van Van Mook
     Twee recensies


15)  Hoofdrolspeler Van Mook   Utrechts Nieuwsblad/      21-7-83
     Waarom wou hij vechten?   N.Z.C.

 

16)  Het beleid van Van Mook (Betoog)     ***       Feuilleteau de Bruyn

17)  Van Mook op verzoek van   Parool                    30-8-48
     Den Haag naar Nederland  

18)  Lijst van mensen die      Parool                    30-8-48
     een onderscheiding krijgen

19)  De tweestrijd van         Gooi en   W. Wansink      05-6-80
     landvoogd Van Mook        Eemlander & A. van Liempt

20)  Van Mook: omstreden       Gooi en         W. Wansink
     koloniaal                 Eemlander****   & A. van Liempt

21)  Van Mook 70 jaar          Haagsche Courant          30-5-64


22)  Tweede politionele actie  Gooi en         W. Wansink 19-6-80
     was een fatale misser     Eemlander****   & A. van Liempt

23)  Conflict van wantrouwen   Gooi en         W. Wansink 02-8-80
     en onbegrip. Conflict     Eemlander****   & A. van Liempt
     om Indië

24)  Republikeinse terreur          Elsevier        E.A.  11-9-48
     belet herstel in Indonesië                     Miguel Gaudfernau

25)  Akkoord van wantrouwen.   Onze jaren '45-'70* 
     Nederlandse Indië politiek
     tot 25 maart '47

26)  Stijgende spanning        Elsevier        E.A.      4-9-48
     in Indië                                  Miguel Gaudfernau

27)  Van Mook verloor krediet  Parool          P. van het Veer

28)  Hoe de wereld het nieuws vernam. En hoe zij reageerde (Twee foto's)

29)  De tweestrijd van         NRC             P.        12-1-80
     Generaal Spoor                            Schumacher

30)  De geheime                Volkskrant                02-2-85
     woedeuitbarsting van Spoor

 


31)  Het dreigement van Spoor  Parool          J. de     02-3-85
     De Tweede politionele actie               Graaf
en de 'vergelijking' Indonesië-Vietnam


32)  Politionele acties        NRC             J.        26-2-85
     waren onvermijdelijk                      Felderhof

33)  Niet Spoor maar kabinet   NRC       L.G.M.          1-3-85
     was verantwoordelijk voor            Jaquet
     gevolgen politionele acties   

34)  Indonesiërs waren         NRC            6 en 7 maart 1985
     krachtige militaire                                           
     tegenstanders (Discussie met ondermeer Dirk Hendrikse      
35)  Historische beslissingen  Wereldkroniek             1-1-49
     in Indonesië

36)  Parachutisten te Djokja   Elsevier  L. Vrooland     1-4-50

37)  Zware gevechten in Djokja De Waarheid               3-3-49

38)  Luchtbrug Semarang-Djokja Katholieke Illustratie*****

39)  Kerstmis in Solo 1948,    Stabelan        G.H.O.    15-12-82
     tijdens de tweede politionele actie       de Wit

40)  Mars naar Solo            Katholieke Illustratie    10-2-49

41)  Djokja-Solo               Katholieke Illustratie    17-2-49

*Onze jaren '45-'70 was een tijdschrift dat begin jaren '70 (1972?) werd gepubliceerd.

**Vermoedelijk in de Elsevier, omdat het vorige artikel dezelfde lay-out heeft. Eveneens is het waarschijnlijk dat dit artikel eind '45 werd gepubliceerd, omdat 'de competentie van Van Mook' toen ter discussie werd gesteld.

***Geen krant of datum, betoog, niet vastgeplakt.

****Vermoedelijk, omdat het vorige artikel uit de Gooi en Eemlander zei dat Wim Wansink en Ad van Liempt hun correspondenten zijn. Daarom is het ook waarschijnlijk dat artikel 20) uit de zomer van 1980 komt.

*****Er staat een vraagteken bij, maar gezien de lay-out en de slogan “Een boeiend relaas van een van onze jongens op Java” hetzelfde zijn als artikelen 40) en 41) kan worden geconcludeerd dat dit artikel ook uit de Katholieke Illustratie komt. Het artikel kan ongeveer gedateerd worden op begin 1949. De tekst is geschreven op 19-12-48.