header

Rode Map 01

Rode Map 01 

Ons Rijk, april 1945 no. 1

Ons Rijk verantwoording, blz. 1. - Het kan verkeeren, Minerva, blz. 1+2. Dik Trom in de desa, blz. 2.

De strijd tegen Japan, blz 3. Eilanden der Goden, Gotthard Schuh, blz. 3. Zes kaarsen voor Indie, blz. 4. Maleische Les, blz. 4, Nederlanders op Luzon, blz. 4, Ons Rijk en de wonderkookbus, blz. 4. Net ratten, blz. 4. Uit een brief v.e. planter, blz. 4.

Indonesia, 11-08-1945, jg 16,no 8.

Een verwerpelijk affiche, blz. 1. Conica nica, blz. 2. Bezoek uit Australie, blz. 3. Werkgevers en oorlogsvrijwilligers, blz 3. Drinkt Okamura-wijn, Koesoemaningrat, blz 4 en 5. Gesprek met kunstschilder Salim, blz. 4+5. In Memoriam, Moen Soedaroe, blz. 6. Alleen de Democratie als band, M. Daroesman, bl 6 + 7. Onder vrienden, J. v  der Gaag, blz. 7. Ingez. Brieven, blz. 8.

Indonesia, 22-09-1945, jg 16, no. 14.

Ballingsoord in Indonesie? Blz. 1. Op de valreep, blz. 2.  Indon. in de poëzie, blz. 3. Manifest Perhimpoenan Indon. blz. 3. Een gemakkelijke vrede, blz. 4. Een volk in wording, J.P.B. de Josselin de Jong, blz. 4+5. Indonesische Republiek? Blz. 5. Indon. in het Rijksverband, Th. A. Fruin, blz. 6 +7. Om China’s toekomst,blz. 6. Een nieuwe lente, een nieuw geluid, blz. 8.

Indonesia, 15-12-1945,jg 16, no. 26

Nu geweld is losgebarsten, M. Daroesman, blz. 1.

Als van Mook aankomt, R. Sipagagan, blz. 2.

Ooggetuige te Batavia, blz. 2. Ceylon, F.J.N.H. blz. 3.

Bekendmaking vd Indon, reg. Blz. 4 + 5. Bk Het Kon, der Nederlanden v. B.C.C.M.M. van Suchtelen, T.Harahap-Soedjanadiwirja, blz. 6. Onderwijs in Indon., blz. 6+7. De Europese geest, F.v.K. blz. 7. Manifest, (uit het vrije volk) blz. 8.

Indonesia, 05-01-1946, jg 16 no. 28

Erkent de regering-Sjahrir, blz. 1.  Intern. Studenten-congres te Praag, R.Koesoemobroto, blz. 2. Herdenking, gedicht A. Morrien en gevallenen, blz. 3.

Indon. Handel en Scheepvaart, T. Hanafiah, blz. 4, stemmen uit Indon.,blz. 5. Waar gaat de suiker heen? Blz. 5. Sjahrazads Indon. overpeinzingen, S.R. de Groot, blz. 6. Het Hemelse Rijk, Setyadit, blz. 7. Kroniek vd gebeurtenissen in Indon. blz. 8.

Indonesia, 31-08-1946, jg. 17 no. 13.

Goodwill of troepenzendingen? S. Hamzah, blz. 1.

Malino, gevaarlijk zelfbedrog, blz. 2. Repoeblik Indonesia, blz.3. Open brieven Ned. En Indon. Blz.4.

Egypte, Soemyoto, blz. 4. Sociale Revolutie, S. Oedin blz. 5. Boodschap van P.K.I., blz. 5 +8. Politiek en gezondheidszorg, Imram, blz. 6. Vrouwenbeweging in Indon., blz. 7. Repoeblik Indon. en de sociale Zorg, blz.7. 17 augustus 1946, blz. 8. Indon. en U.S.A. blz. 8.

 

Indonesia, 19-10-1946, jg. 17, no. 20.

De 1e stap naar een oplossing, D. Pratomo, blz. 1

De na-oorlogse Parijse Dagblad-pers, blz.2. Nehru’s interim-kabinet, blz. 2+6. Rep. Indon. Levend en denkend, blz. 3. Bezoek van het Intern. Rode kruis, blz. 3. Mentale instelling t.o.v. het Indon. vraagstuk, J.A. Ypenburg, blz. 5.

C.I.O. feliciteert de rep. Blz. 5. Orde en geen chaos op Sumatra, blz. 5. Bond v. Indon. arbeidsters, blz. 6.

Indon. zwart op wit, blz. 6. Bij het nieuwe schooljaar, blz. 7. Indon. congres, F.K.N. Harahap, blz. 7.

Pictures from Indon. Vol 1, no. 20.

Declaration of the establishment of Indon. Blz. 1. Unitary and Union, blz. 2+3. From Guerilla warfare to constructive work, blz. 4.

Pictures from Indon., vol II, no. 1.

Natural wealth and national Economy, blz. 2+3.

Sekatenfestival, blz. 4.

Pictures from Indon.v vol II, no. 4.

Education and its problems, Blz. 2+3. Painting, blz. 4.

 

Over liefde en trouw, blz. 1. Ned. Jongeren voor vrij Indon. blz. 1, Manifest vd Progressieve groep, blz. 1.

Onpartijdige rechtspraak, blz. 2. Sumatra nog niet rijp voor de vrijheid? Blz. 2+3. Buitenlands overzicht, blz. 3. Om en door de Vrijheid, H.M. van Randwijk, blz. 3.

De keuze voor de Indo’s, blz. 4. Open brief a. h. Indo-comite, Vrij Indon. Blz. 4., Vervroegde Japanse verkiezingen, blz. 4.

Nederlands maandblad, 01-10-1962, 40e jg, no.2.

Ver. v. verlofgangers en gerepatrieerden, blz. 1.

Geevacueerden uit Nw-Guinea, blz. 1.

Bekendmaking in Verenigingsorganen, blz. 2.

De Orang-Pendek, blz 9+10. Menno 80 jaar, blz. 10.

Oproep v.h. Comite Zelfbeschikking Nw-Guinea, blz. 11.

De voorpost, 31-10-1945, 8e jg, no. 3.

Ons manifest, I.E.V. afd. Ned., blz. 1. De Indo-Europeaan in herrijzend Indie, blz.1 + 2. Indie, slachtoffer van “main republiek”, blz. 2.

Regeerbeleid t.a.v. Indo-groep, M. Specht Grijp, blz. 2+3. De Minister had geen bezwaar tegen P.I. Delegatie, blz.3. Het heengaan v d Gouverneur-Generaal, blz. 3+4.  Samenwerking, blz. 4. De Marine en de Indo-Jongeling, blz. 5. Zwaar weer, blz. 5. Toch gezamenlijk verder ondanks Soekarno’s republiek, P. Snel, blz. 6. Ons Contact met Indie en het I.E.V., blz. 6.

De voorpost, 30-11-1945,8e jg, no 4

Van en over het gebeuren op Java, blz. 1,2 en 3.

Het noodparlement, blz. 3. Een nieuw begin, blz.3.

Indon. moorden op Indo’s, blz. 4.  Brieven uit Indie, blz. 5. Rede van J.W.Meijer Ranneft, blz. 6. Ons contact met Indie, blz. 6. 

De voorpost, 23-12-1946, 9e jg, no. 14

Redenen voor schaamte, blz. 1+2. In ’t spotlight, blz. 1.

De pol. Constellatie in Indie, blz. 2. Rede van P.A. Blaauw te Pankalpinang, blz. 4,5+6. Uit de pers, blz. 6.

Een wenk voor de naar Indie terugkeerende ambtenaren, blz. 8. Adieu nassi goreng, blz. 8.

De Indische verlofganger, 01-10-1950, 28e jg, no.2.

Betaling van Indon. pensioenen in Ned., blz. 13+14.

Een oplossing voor gepensioneerden, blz. 14.

Van immigrant tot emigrant, blz. 15+18.

Ziekenverpleging op Nw-Guinea, P.H. Geurtjens, blz. 17. Ned. Onderwijs in Indon., W.Ruys, blz. 18.

Nogmaals Hollandia, G.L.Tichelman, blz. 19+20.

De Indische verlofganger, 01-11-1950,28e jg, no. 3.

Na ontslag uit de Ind. Dienst deelgenoot blijven in het Weduwen-en Wezenfonds, blz.25+26. Nationaliteits-bewijzen, blz. 25. Het Indon. Staatburgerschap, blz. 27+28. Djawatan Perdjalanan Negeri, blz. 28. Deviezencertificaten voor passagiersgoederen, blz. 28.

Het Indon. deviezeninstituut, blz. 30. Ned. Onderwijs in Indon. W. Ruys, blz. 30. Papoea-stylen, blz. 31.

Smyrna-knopen op oosterse wijze, blz. 34. 

De Indische verlofganger, 01-05-1951, 28e jg, no. 9.

Ver. v. Indische verlofgangers en gerepatrieerden, blz. 97. Alg. Ledenverg. v de ver. v. Indische verlofgangers, blz. 97. Wijziging v Molestrisico Militairen, blz. 97.

Wetsontwerp, blz. 98. Mededeling voor gerepatrieerden, blz. 99. Inschakeling gerepatrieerden in Ned. Maatsch. Leven, blz. 101. Noto Soeroto en Java’s kunst, blz 103. Indon. pensioentermijnen, blz. 104. Wat is er in Atjeh gebeurd, blz. 104. Rimboe, M. Klaassen, blz 105.+108. Ned. Gravendienst Z.W.Pacific te Bandoeng, blz. 108. De aap en de oude schildpad, Merac, blz. 108.

Oranje, 05-10-1945, no. 5.

Indie in het teeken der wereldbelangstelling. De gallieerden steunen slechts het wettig gezag. Prof Logeman ontvangt de pers. De opruier Soekarno. De belofte van de Koningin. Slechts 15/20.000 nationalisten. Nationalisten in Ned, keuren houding Soekarno af. De Jap laat leege voorraadschuren achter. Voorloopig slechts bezitting van Batavia en Soerabaya. Uitbetaling aan krijgsgevangenen. Kindersterfte te Batavia. Nws uit Nederland.

Oranje, 09-10-1945, no. 7

Groote activiteit der National. Leiders. Japansch geld in Indie. Nieuw geld geweigerd. Toestand in Batavia verergert. Houding t.o. Indo-Europeanen. Soekarno inviteert. Pamfletten. Proclamaties. Jappen gearresteerd.  Passen voor journalisten. Havenstaking. Voedselvoorziening.  Nws uit Ned.

Oranje, 07-10-1945, no. 6

Verbittering bij de Ned. Regeering. Weinig geallieerde hulp. Kon. Wilhelmina. Soekarno neemt proeven. Vliegveld. Financieele toestand. Waarde v.d. Japanschen gulden. Het prinselijk gezin. Fotoreportage. Ongedekt geld in omloop. Geen strubbelingen met het Indon. volk. Troepen naar Ned. Indie. Indische producten. De Goeverneur-Generaal. Radio-rede van de koningin. Benoemingen. Overmaking gelden naar Ned.

Oranje, 02-11-1945, no. 17

Gen. Mallaby vermoord. Dringend verzoek om hulp. De gebeurtenissen te Soerabaya.Waarschuwing van Gen. Christison aan de Indon. Verklaring van Hatta. Gevechten in Midden-Java. Bandoeng. Batavia nog onrustig. Evacuatie. De pol. Situatie. Zuid W-Borneo rustig. Pontianak. Merdeka ageert tegen terreur. Kap. Huijer in handen der Nation. Soekarno bij Gen. Christison. 

Oranje, 05-11-1945, no. 19

De verhouding tusschen regeering en van Mook. Het republikeinsche leger. Ned. Protesteert bij Australie. Nieuwe bevelhebber. Republik. Verkiezingen. Perhimpoenan Indonesia. Algemeene toestand. Ned. Consul te Singapore. Batavia. Javanen in Cambodcha. Officieren vermoord. 5e Britsch-Indische Divisie. Menadoneesche vrouwen bedreigd. Hospitaalschip.