header

Bas map 21

1)   Hoe ik Java terug zag     Tong Tong       Peng      15-8-59


2)   Indië in het voetspoor    Ons Vrije L. Huizinga     10-8-46
     van de oorlog (23).       Nederland
     Vrede in blik, liefde in textiel

3)   Drie brieven uit Indië    Ons Vrije       H. Looman/3-8-46
                               Nederland       Miriam

4)   Japan en het christendom  Ons Vrije Nederland       6-4-46

5)   De propaganda-oorlog NRC             C. van Esterik 17-8-85
                              
6)   Het oorlogsverhaal van    NRC       B; Teunis       17-8-85
     Bert Teunis

7)   De nadagen van onze       NRC       H.J.A. Hofland  17-8-85
     koloniale politiek

8)   Ervaringen in Batavia     Paraat                    1-12-85

9)   Na de bevrijding van      Vrij Nederland  Setyadjit 18-8-45
     Indonesië

10)  1945: het begin van       NRC             J.J.A. van 15-8-85
     het einde                                 Doorn

11)  Capitulatie Japan         Kerkblad voor   J. van der 15-8-86
     bracht Indonesië nog      de gerefor.     Linden
     geen vrijheid             kernen van de
                               classis Amsterdam

12)  De vergeten          Haagsche        A. Wagenaar     10-8-85
     'bevrijding'         Courant

13)  Bevrijding N-I was   Telegraaf       L. Korthout     10-8-85
     begin van meer chaos

14)  15-8-1945; capitulatie    Algemeen  A.F. Kerbert    10-8-85
     van Japan en het begin    Dagblad   & H. van Amsterdam
     van miskenning

15)  De furieuze opvulling     NRC       P. Schumacher   17-8-85
     van het machtsvacuüm
16)  Moord op de christen-     Kroniek van gemeente van Dèpok de Week
17)  Herinneringen van een     Militaire       J. Zarkel       juli'48
     dienstplichtige op Java   Spectator

18)  Bandoeng in brand         Vizier         

19)  Indië in het voetspoor    Ons Vrije L. Huizinga     16-2-46
     van de oorlog (9).        Nederland
     In belegerd Bandoeng

20)  Als het wettig gezag      Ons Vrije W.H. Tutuarima  16-3-46
     niet verschijnt... De     Nederland
     rooftocht op de Christen-
     gemeente Depok

21)  Niet schieten op het      Volkskrant M. Ruyter/      11-8-79
     vliegtuig van Soekarno    W. Hidayat

22)  De slag om Surabaja       De Waarheid   P. Handojo  6-11-80
     in 1945 (1)

23)  Surabaja. Het Parijs Wereldkroniek                  1-6-46
     van het Oosten dat het
     Arnhem van Java werd!

24)  Moed                 Telegraaf       W. Brandt      26-2-77

25)  Conflict om Indië (1)    

26)  Unie Nederland-Indonesië                           21-11-46

27)  Perspectief op Java  Wereldkroniek   P.L. Dronkers  23-3-46

28)  De eerste Nederlanders    Ons Vrije Nederland       12-1-46  
     die uit Indië repatriëren

29)  Oorlog tussen China en    Ons Vrije S.B. Klooster   21-9-46
     Japan. Op Java.           Nederland

30)  De bevrijding van         Katholieke                28-8-47
     Tjilatjap                 Illustratie

31)  Zij die hun plicht deden  De Spiegel                5-10-46

32)  Mariners contra      Ons Vrije       G.J.N. Wijnand  6-7-47
     extremisten          Nederland

33)  In het voetspoor van      Ons Vrije L. Huizinga     20-7-46
     de oorlog (21). De        Nederland
     marine op het land

34)  Mariniers beschermen De Spiegel                     17-8-46
     de Rijkseensheid

35)  Landing te Pasir Poetih   De Spiegel A.M. van Dijk  

36)  De illegale KNIL-         Stabelan  Kroesen         14-2-79
     artillerie rond Bandoeng

37)  Brieven uit Bandoeng      De Spiegel   v.d. Heide   

38)  Verrassing in bronnen-    Volkskrant                28-12-74
     publicatie over
     'Hoge Veluwe'

39)  Van Sinapore tot          De Tijd                   31-12-46
     Linggadjati. De
     ontwikkeling gaat voort

39)  Linggadjati               Zondagsvriend             13-3-47

40)  Dagaantekeningen van                                20-11-70
     een Linggadjati     

41)  Schermerhoorns            Parool          P. van    05-7-77
     eerherstel                                't Veer

42)  De omgekeerde striptease  Volkskrant J.J.P. de Jong 3-9-77
     van Linggadjati

43)  Minister Jonkman over Linggadjati:
     'Groot offer gebracht'

44)  Minister Jonkman: Regering is
     overtuigd dat de Kamer voor zal stemmen

45)  Na de eerste ronde van het                        18-12-46
     Indische debat in de Tweede Kamer

46)  Voortdurende dreiging     Elsevier        C. Smit/ 25-4-59
     van een gewapende actie              prof. Schermerhoorn

47)  Ze kunnen het zelf        De Vrije  B. Coster      21-2-47
     toch niet!                Katheder

48)  Schaakpartij in Batavia.  Ons Vrije                 7/21-2
     Om de toekomst van ons    Nederland                 1948
     Koninkrijk

49)  Keerpunt na Renville.     Volkskrant - J.J.P. de Jong 6-5-80
     Nieuw beeld in Indië-drama

50)  'Renville',               Parool                    21-8-80
     subjectief maar nuttig

51)  Dissertatie prominent     De Stem   F. Thissen      3-5-80
     Indonesiër: 'De lijdensweg
     van het Nederlands Indonesië-beleid'

52)  Proefschrift prominent    De Stem   F. Thissen      3-5-80
     Indonesiër: 'Tweede
     politionele actie
     veroorzaakt door misverstand
     tussen Drees en Beel

53)  Pijnlijke studie over     Vrij Nederland  T. Pollmann/5-7-80
     Nederlandse                               Anak Agung
     onderhandelingen. (Interview)

54)  Boekbespreking       Jambatan*       S. de Blauw     apr.'81
     'Renville'

55)  Bronnenpublicaties        Volkskrant J.J.P de Jong   2-2-74
     deel 3. Nederlands
     parlement had begrip
     voor dekolonisatie

56)  Beslissende maanden       Katholieke      T. Elias  1-9-49
     voor Nederland            Illustratie
     en Indonesië

57)  Nederland en Indonesië    Wereldkroniek             3-9-49
     vergaderen om de ronde tafel

58)  Gemakzuchtige pers in     NRC       P. Schumacher   19-1-80
     de strijd in Indië,
     op één uitzondering na

59)  Reactie op bovenstaand    NRC       A. van 't Veer  26-1-80
     artikel

60)  De oorlogsverslaggevers Vrij Nederland H. Verstraaten 5-7-80
     in 1947

*Voluit: Jambatan. Tijdschrift voor Indonesische geschiedenis.