header

Bas map 19

1)   De militaire top in  Jambatan        H. van        apr.'81

     N-I na 1945 (1)      Tijdschrift     den Brink
                          voor           
                          Indonesische
                          Geschiedenis*

2)   De militaire top in       Jambatan  H. van          mei'81
     N-I (2)                             den Brink

3)   De deelstaat Oost-        Jambatan  Bunnik          juni'81
     Indonesië '46-'49

4)   Nederland onderschatte    De Waarheid  J. Morriën   1-9-84
     internationale situatie
     in Indonesië-conflict

5)   Katholieken en de         De Tijd     H. Faas       17-6-83
     Indonesische revolutie

6)   Documenten betreffende    NRC       A. Korthals     30-6-84
     de 1e Politionele Actie                   Altes

7)   Twee schetsen uit         Parool                    26-5-77
     'Takdiran en andere
     verhalen' van L. Scholte

8)   Reactie op een artikel    Ons Vrije       M. Perez  20-4-46
     van J.F. Dulles,          Nederland       ** & en reactie  
     van redactie                                        ********

9)   Indische rechtsbedeling   Indonesië H.K.J. Cowan    juli'48
     na de bevrijding

10)  De dood van Sjahrir       Maatstaf  H.M. van        apr.'67
     en de gevangenneming                 Randwijk
     van Soebandrio

11)  Terechtstelling van      
     Subrandio verwacht

12)  Hulp aan Subandrio!                  Mevrouw van
     (Smeekbrief aan Soekarno)            Randwijk

13)  Het Indonesische          De Nieuwe J.P.B.   De     1946
     nationalisme              Stem      Josselin de Jong

14)  Herinneringen bij het     Moesson         JHR.      15-4-78
     heengaan van Sultan
     Hamid II Alkadrie

15)  Sultan Hamid              Moesson   H. Poortman     15-6-78
16)  Herinneringen aan         Moesson   Els             15-7-78
     Max, alias Mozes

17)  Bali en Hindoegod         Moesson         BE-ER     15-5-78
     Batara Baroena (B.B.)
     (1)

18)  Bali en B.B. (2)          Moesson         BE-ER     15-6-78

 

19)  Nogmaals             Tong Tong    D. Kampmeinert-   dec.'77
     Watoetoelis/Poppoh                Hupperts

 

20)  De Held. Oom Wim          Moesson   R. Boekholt     15-8-80

 

21)  Vooroorlogse invloeden vanuit
     Europa op de dekolonisatie

 

22)  Viel kolonel              Het Kompas               22-05-46
     Doorman vergeefs?                                   ***

 

23)  'Akkoord met Djokja'      Elsevier                  29-5-48
     Communistisch Volksfront
     is almachtig in N-I

24)  Soekarno sloot            Elsevier****        
     verbond met demonen

25)  Soekarno vlak na          Elsevier                  5-1-46
     de Duitse capitulatie

26)  Man die Indonesië         Elsevier****    H. Kalee
     zelfstandigheid bracht

27)  Geweld is een nadeel Elsevier                       3-11-45
     voor de toekomst van N-I

28)  Oorsprong van             Elsevier                  3-11-45
     Soekarno's Republiek

29)  Beslissing tegemoet,      Vrij       J.P.B. De      1-12-45
     wel of geen geweld        Nederland  Josselin
     gebruiken in N-I                     De Jong

29)  Crisis van het gezag,     Elsevier  J.W. Meijer     17-12-45
     Nederlands politiek                  Ranneft
     in Indië

30)  Misverstanden. Oorzaken   Elsevier                  17-12-45
     van het verzet in Indië

31)  Gereformeerden en Indië   Vrij Nederland  F.K.N. Harahap

     3-12-45

32)  De gereformeerde          De Groene                 22-12-45
     zending en Indië

33)  Staatsman gevraagd        Parool    M. van           19-8-47
                                          Blankenstijn

 

34)  Japanse overgave bracht   Algemeen Handelsblad       16-8-47
     ons slechts teleurstelling

 

35)  Voorpagina           Vrij Nederland                  18-5-85

 

36)  Indonesisch oud-          Vrij Nederland  R.A. Gase  18-5-85
     minister: 'Luns loog!'

 

37)  Wordt Nederland      Parool                           2-9-47
     buitengesloten?

 

38)  Ons vorstenhuis in Japan  Vrij Nederland  L. Aletrino 17-12-45

39)  Stemmen rondom Indonesië  Vrij Nederland  H.M. Van    10-12-45
                                               Randwijk

40)  Actele vragen over Indië  Vrij Nederland              27-10-45

41)  Is Indië rijp voor   Vrij Nederland  J.M. Den Uyl     27-10-45
     zelfbestuur? Gesprek
     met L.J.J. Caron

42)  Indonesische notities.    Vrij Nederland  M. Daroesman 29-9-45
     Bevrijding en vrijheid

43)  Bibliotheek in Indonesië  De Waarheid  J. Morriën   03-01-85

44)  Trefpunt             Dagblad voor    T. Vliegenberg    28-9-85
     oud-Indiëgangers     Noord-Limburg

45)  'Een onheilspellende
     sfeer' tijdens de
     gevangenenoverdracht

46)  De wrange nasmaak van     Trouw     H. Goudriaan         30-8-86
     de jongens overzee

47)  Reactie op een            Volkskrant    J.C. van Drie     4-9-86
     vorig artikel

48)  Vergeten Indië-helden     Nieuwsblad      H. Kuipers      9-8-86
     zoeken elkaar weer op     van het Noorden

49)  Ruim 3000 oud-strijders   Dagblad van                     1-9-86
     op reünie in Arnhem       het Oosten


50)  Oorlogsvrijwilligers      Dagblad van  M.C. Vermeulen     4-9-86
     altijd vergeten           het Oosten

51)  Veel animo voor reünie    Het Dagblad                    13-8-86

52)  Libanon is vergeleken     Volkskrant T. Kleijn            1-9-86
     met Indië een vakantieoord

53)  Voor een gulden per dag   Hoogeveens P. Uilenbroeck      24-9-86
     oog in oog met de dood    Dagblad

54)  Elke man kan op elk       Het Dagblad                    30-8-86
     moment geroepen worden

55)  “We schieten niet meer                    J.A. Bruin
     tot we sterven”

56)  Wilhelmina in Londen:
     '7 december zal naam
     van divisie luiden'*****

57)  '7 december divisie'      Emmer Courant   J.A. Bruin     9-6-86

58)  Verwijt aan minister      Telegraaf       B. Lulofs      4-10-86
     W.F. van Eekelen

59)  16.000 man op reünie      Twentsche       H. Lugtenborg  25-8-86
     7 december-divisie        Courant

60)  Hoe moet propaganda       Vrij Nederland  Th. A. Fruin   30-6-45
     voor Indië worden gemaakt?

61)  De bevrijding van         Vrij Nederland  Th. A. Fruin
     Indonesië

62)  Indonesisch burgerschap   Vrij Nederland  C.D. Barkman  22-9-45
     en de plaats van
     Indonesië in het
     Nederlands Koninkrijk

63)  Samen met Indonesië       Groene Amsterdammer      22-12-45
     Pleidooi voor Vrede

64)  Tjan Tjoe Som: de         Groene Amsterdammer      15-12-45
     Chinesen in Indonesië                                ******

65)  Indonesisch nationalisme- Groene       W.Ch.A.      1-12-45
     en Nederlandse            Amsterdammer  Doeve
     struisvogelpolitiek

66)  Onze laatste kans         Groene         J.P.B.    17-11-45
                               Amsterdammer    De Josselin
                                               De Jong
67)  Pearl Harbor              Groene Amsterdammer       15-11-45

68)  Indonesië. Terugblik      Groene    É. Gobée        3-11-45
     naar een jong verleden    Amsterdammer

69)  Wat is er gaande          Groene       J.P.B.    *******
     in Indonesië?             Amsterdammer De Josselin
                                            De Jong

70)  Terugblik op 1945         Elsevier                  5-1-46

71)  Resultaat van             Elsevier                  5-1-46
     propaganda. Japan de
     bron van alle kwaad op Java

72)  Twee foto's in Indië de Spiegel                     24-1-46

73)  De Republiek verliest     Ons Vrije                 20-3/3-4
     terrein. Vorming van      Nederland                 1948
     de Negara Pasoendan

74)  Indonesisch-Nederlandse   Trouw           B. Vuyk    5-5-83
     kloof overbrugd

75)  Landing op Bali. Een      Nieuw Indië     A.J.      30-3-46
     rustige bezetting                         Schuwer

76)  Tawanan na de oorlog      Tong Tong       Akela     15-3-59

77)  Generaal-Majoor G.        Tong Tong       Redactie    2-7-5
     Engles & Panglima Basar                   & Tjalie

78)  Voorpagina           Ons Vrije Nederland  maart/apr.1946
                                                       ********


79)  Soekarno beveelt de       Ons Vrije Nederland  C. Gerretson
     verdelging alle Nederlanders                      ********

80)  Zelfstandigheid van       Indonesië       K.J.      nov.'48
     Indonesische kerken                       Brouwer

81)  De NICA in touw           Kijk                          

82)  Troonrede (van            Het Vrije Volk            24-7-46
     de krant, parodie)

83)  H. van Stripriaan:        De Zaanlander   H. Visser 27-7-84
     'Ik heb nooit achter
     de politionele acties
     gestaan'


84)  Expoditionaire Macht*********

85)  Voorpagina,               Legerkoerier         juli/aug.'81
     hoofdartikel: 1e
     divisie '7 december'
     steeds paraat

86)  SS'ers in N-I tijdens     NRC       C. van         24-11-84
     de politële acties                   Esterik

87)  SS'ers hebben na de      
     oorlog voor landmacht
     in Indonesië gevochten

88)  Nederlandse S.S. Als NRC                            8-12-84
     vrijwilligers naar        /   
     de Pacific?               De Waarheid               17-7-45

89)  SS'ers tijdens de         NRC**********
     politiële acties                         
     (Zes ingezonden brieven)

90)  SS'ers tijdens de         NRC                      15-12-84
     politiële acties
     (Twee ingezonden brieven)

91)  Oud SS'ers in Indonesië   Volkskrant      P. van   22-12-84
     (Ingezonden reactie)                      Staveren

92)  Drie soorten              Volkskrant      I.        5-12-85
     Nederlandse soldaten                      Wollfers

93)  Reactie op bovenstaand    Volkskrant      H.J.      16-1-85
     artikel                                   van Eck

94)  Minder pensioen voor Volkskrant      J.K.           16-1-85
     oud Indië-gangers                    Hammer
     (Ingezonden brief)

95)  Minder pensioen voor Parool          J.K.           18-1-85
     oud Indië-gangers                    Hammer

96)  1848-1948. Twee      Katholieke                    11-11-48
     keerpunten in ons    Illustratie
     staatkundig bestel

*Voortaan: Jambatan

**De 17e zaterdag van 1946 moet ongeveer 13-4-1946 geweest zijn.

***De 22e zaterdag van 1946 moet ongeveer 22-5-1946 geweest zijn. Het is overigens niet duidelijk is of dit blad op zaterdagen werd uitgebracht.

****Vermoedelijk, omdat het voorafgaande en opvolgende artikel allebei uit Elsevier komen.

*****De reünie waar in 48, 49) en 51) direct in de titel wordt verwezen heette de 7 decemberreünie. Dit was eind augustus en begin september 1986 veel in het nieuws, hetgeen aannemelijk maakt dat een aantal artikelen zonder data ook rond deze tijd in het nieuws kwamen.

******Aan het eind van dit artikel laat de auteur weten dat het artikel geschreven is op 25-10-1945

*******Het artikel is door de auteur geschreven op 14-10-1945. Er staat niet bij vermeld wanneer het is gepubliceerd.

********Onzeker, wellicht één maand later. Het is mij onduidelijk of de nummering van Ons Vrije Nederland gelijk loopt met de kalenderweken.

*********Dit blad is mij een raadsel. Het werd geschreven door militairen (met hoge rangen). De pagina's lopen nu ook in de verkeerde volgorde.

**********Vermoedelijk.