header

Bas map 32

1)   Het geheime dagboek     Nieuws van    M. Tap &      10-8-85
     Maartje Tap in het      de Dag        J. Janssen
     Jappenkamp Halmaheira.
     Fragmenten.

2)   Einde van de oorlog     Parool        B. Vuyk       10-8-85
     in een Jappenkamp

3)   Foto van bevrijding     Paraat                      27-10-45
     in het Verre Oosten

 

4)   Kinderen in Jappenkampen  Trouw       L. Reedijk    17-8-85 

 

5)   Indische oorlogs-       Volkskrant    E. Braches    4-10-85
     herinneringen van
     Jenny Pisuisse

 

6)   Jenny Pisuisse. Boek    Lelystads     G. Toi        9-11-85
     over twee vrouwen in    Dagblad
     oorlogstijd.

 

7)   Elize Thomson. Kind     Club*         E. Thomson    mei '85
     in Setengah Mati.
     Fragmenten uit haar boek.

 

8)   De Indonesië-Welle.     Haagse Post   T. Rooduijn   22-12-84
     40-jarig jubileum.

 

9)   Dokter Soerti           Stabelan      T. Schmidt    22-10-80
     Gondosoebario

 

10)  Proefschrift over       Trouw         T. Hydra      24-11-77
     Japanse kampen. Harde
     realiteit zonder sentiment.

 

11)  Echte dromen van        Telegraaf     I. Dikkers    23-5-81
     Annemarie McGillary

 

12)  Annemarie McGillary     De Gooi-      L. Macaré     8-10-81
     vertelt en tekent       en Eemlander
     haar oorlogsdromen

 

13)  Tandarts in het         NCRV-Gids     K. Koopman    8-8-81
     Jappenkamp bij Bandoeng

 

14)  Lampesari, een          Telegraaf                   14-10-81
     vrouwenkamp op Java.
     Een boek van L. van
     Empel & G. Bossevain.15)  Boekbesprekingen.       NRC           C.            24-10-81
     Han Helfferich-Koch                   Engelbrecht
     'Een dal in Ambarawa'
     & Gon Bossevain en
     Lennie van Empel
     'Vrouwenkamp op Java'

 

16)  Vrouwenkamp op Java     Libelle       P. Roorda     21-8-81

 

17)  Herinneringen van       Libelle                     28-8-82
     Han Helfferich-Koch

 

18)  Terug in Ambarawa       Libelle       N. Huigen     30-10-81

 

19)  Wereldvrouwendag of     Telegraaf     I. Dikkers    12-3-81
     Vrouwenvredesdag of
     Vrouwenstrijddag?

 

20)  Onwetendheid van de     Telegraaf     W. Mendes    
     Nederlandse regering                  da Costa

 

21)  Jappenkamp Makasar      Algemeen      J. Heimans    14-8-82

                            Dagblad 

22)  De laatste maanden      Trouw/        J. Brokken    3-5-75
     in kamp Kampili         Kwartet

 

23)  In memoriam: Toos Hazewinkel

 

24)  Omgaan met Jappan volgens
     Carla Bodenhausen-Veen

 

25)  Zonder lach kon je      SNSJVBEGVO**                feb.'69
     niet leven

 

26)  De berekenbaarheid      SNSJVBEGVO**                feb.'69
     van de Jap

 

27)  Één dag vrouwenkamp     Het Vaderland G.B. de Boer- 12-4-69
                                          Heiner

 

28)  Na het einde van        De Groene     P. Schumacher 14-8-85
     het Jappenkamp          Amsterdammer

 

29)  Jappenkampen in         Lover         C. von Ronnen   1984
     N-I (1942-1945)

 

30)  Vrouwen in Japanse      Opzij         J. Soetenhorst  mei '80
     kampen: braak terrein
     voor vrouwenstudies

 31)  Dorien van Velden:      Opzij         R. Dorrestein ***
     “Vrouwen hadden meer
     overlevingskansen
     dan mannen”

 

32)  Eindelijk erkenning     Opzij         M. van Dijck  juli/
                                                        aug.'80

 

33)  Herinneringen uit       Haagsche      H.W. van      22-8-70
     een vrouwenkamp         Courant       der Bie

 

34)  Herinneringen aan de    Telegraaf     I. Dikkers    15-8-70
     Japanse gevangenschap

 

35)  Grappen uit het         Rotterdams                  19-8-80
     Jappenkamp              Nieuwsblad

 

36)  Jappenkamp blijft       Algemeen      C.            9-8-80
     nachtmerrie             Dagblad       Engelbrecht

 

37)  Herinneringen aan N-I   Moesson       I. Punter-    15-7-82

                                          Eisma

38)  Herinneringen uit       Stabelan      W.S. Sleijfer- 15-6-82
     het Jappenkamp                            Willemse

 

39)  Noodkreet om contact    Telegraaf     C. Molenkamp  21-12-84
     met vrouwen uit
     oorlogskamp

 

40)  Herinneringen aan een   Stabelan/     H. Weski   15-12-81/
     vreselijke Kerstdag     Niet meer                    1980
                            dan een rat****

 

41)  Ferme vrouwen           Kijk         
     in Singapore

 

42)  Kerstmis                SNSJVBEGVO**  J. Manders    dec.'69

 

43)  Kerstfeest: hoop,       Wierings      A. Koets-     22-12-64
     licht en warmte.        Weekblad      van Oordt

 

44)  Op transport            SNSJVBEGVO**  J. Manders    nov.'69

 

45)  Nederlanders in         Haagsche      B. Elias     25-10-75
     Japanse kampen: “Wij    Courant
     schilderen ons graag
     af als slachtoffers”

 

46)  Martelingen in kampen   Het Vaderland               22-8-70
     Tjideng, Halmaheira,
     Semarang en Bangkok.

 

47)  Het vreselijke          SNSJVBEGVO**  J. Manders    aug.'69
     laatste jaar

 

48)  Na de 'bevrijding'                                  aug.'70
     kwam het ergste

 

49)  25 jaar na bevrijding            H.J. Teutscher     aug.'70
     Japanse interneringskampen:
     Bevrijding werd voor
     tienduizenden een levensdrama

 

50)  Oliebollen op           Stabelan      J. Manders   25-12-78
     oudjaarsavond van 1942

    

51)  Tentoonstelling 'Nederlanders         O.T.          nov.'75
     in Japanse kampen'                                  *****

    

52)  Tentoonstelling         Nieuwsblad                  2-4-76
     'Nederlanders in        van het
     Japanse kampen'         Noorden

 

53)  'Nederlanders in        Trouw         G. Kruis      13-3-76
     Japanse kampen':
     Een ontroerende
     tentoonstelling

 

54)  40 jaar later heeft         Privé    A. Vermeulen  6-3-82
     mevrouw Hoogensteger
     nog steeds nachtmerries
     van het Jappenkamp

 

55)  Ze bestonden écht,      Margriet E.H.J.B.-v. K.     17-8-84
     die Japanse kampen

 

56)  Meerdere herinneringen                Meerdere     
     aan verschillende
     Jappenkampen

 

57)  Plattegrond van         Stabelan                    31-8-83
     kamp Bandjermasin

 

58)  Ervaringen in de kampen Moesson       A. Gabriëlse- 1-5-84/
     Tjihapit en Tjideng.                  van Rijn
     Fragmenten.                                         1965

59)  Vrouwenkamp Ambarawa    Parool                      31-12-45

60)  Soekaboemi's oorlog     Tong Tong     Mevrouw       15-11-75
     en vrede                              Anthoni

61)  Verjaardagscadeautje    Tong Tong     A. v. Delden  15-1-75
     in Ambarawa

62)  Kerstmis '44/'45 in     Mededelingen- T. Honcoop    dec.'81
     het Bumi-kamp te Solo   blad van de
                            Nederlandse
                            Vereniging V.V.V.V.

63)  Nachtmerrie in 1944         Moesson       EDD.     15-8-80
     in Jappenkamp Moentilan

64)  De Ambonnezen dankbaar  Tong Tong   C.K. Middelear   1-5-76

65)  Het eerste jaar                                     dec.'71
     onder de Jappen (1942)

66)  Herinneringen aan       Utrechts      A.W. Bossert- 4-8-80
     het vrouwenkamp         Nieuwsblad    Schröder

67)  Wij vrouwen in              Stabelan      Sobat     15-1-75
     oorlogstijd                           Perenpoeam

68)  Herinneringen           Stabelan      Mevrouw       15-6-76
                                          Jongeneelen

69)  Wij vrouwen in              Stabelan      Sobat     31-8-78
     oorlogstijd                           Perenpoeam

70)  Verzetskruis voor       Nieuws van                  30-6-83
     kamphoofd Ria Eikens    de Dag

71)  De verschrikkingen      Stabelan      G. Bakker-    14-2-80
     op Tarakan                            Boerse

72)  De verpleegsters        Stabelan                    31-8-82
     van Tarakan

73)  Documentaire over       Trouw         R. Diemer     10-5-83
     Japanse vrouwenkampen

74)  De burgergeïnterneerden Bericht v.d.                1971
                            2e  wereldoorlog

75)  Kerstfeest in Jappenkamp  Tong Tong   L. Lindeboom  dec.'76
     met gevulde Peroet
    
76)  Corrie Vonk             Moesson       P.A. Reuvekamp 1-2-80

77)  Kerstliederen in        Tong Tong     J. Marsman    15-1-71
     oorlogstijd

78)  Kerstmis 1944 te        Tong Tong     E. Swaak-     15-1-71
     Ambarawa                              Meijer


79)  Margaretha Ferguson's   Opzij         S. Verroen    mei '84
     afrekening met de oorlog
80)  Herinneringen aan       Trouw         B. Korvinus   9-6-84
     Ambarawa

*Onzeker, onduidelijk geschreven.

**Voluit: Stichting Nederlandse Slachtoffers Japanse Vrouwenkampen Bond Ex-Gevangenen van Overzee.

***Waarschijnlijk mei 1980.

****Een boek uit 1980, geschreven door Hélène Weski.

*****Schatting.